Temadagarna i Träbena givande

Energikommissionen anger i sitt slutbetänkande att bristen på kunskap för att uppskatta och värdera effekterna av olika miljöåtgärder försvårar tillståndsprocessen och genomförandet av åtgärderna.

Svensk Vattenkraftförening, SVAF, tog fasta på detta och genomför den 9 – 10 juni temadagar inom detta område för att öka kunskapen hos både myndigheter och hos vattenkraftutövare. Erik Sjölander gjorde en bra insats och fick bra gensvar från deltagarna som uttryckt sin uppskattning av arrangemanget.DSC_0575

Detta initiativ har även syftet att utgöra ett forum för dialog mellan aktuella myndigheter och verksamhetsutövare för att öka förståelsen mellan parterna.  De många onödiga konflikterna som har funnits och pågår kanske kan minskas genom denna typ av möten.

Denna temadag äger rum i anslutning till ett småskaligt vattenkraftverk för att ge en bild av hur det ser ut i verkligheten och där det är lättare att förstå och diskutera hur upp- och nedströmsvandring av fisk och annan fauna kan åstadkommas.

2016 togs ett majoritetsbeslut mellan fem riksdagspartier att år 2040 ska 100 procent av elförsörjningen komma från förnybara energikällor. Det innebär att 45 procent av den bortfallande elförsörjningen ska ersättas med förnybart och då behövs alla sådana resurser tillgripas, små som stora.

Den småskaliga vattenkraften producerar idag ca 4,5 TWh el som med lämpliga villkor skulle kunna fördubblas till 9 TWh, vilket skulle motsvara nära 15 procent av vår elförsörjning. 

Falköpings Tidning har uppmärksammat arrangemanget.