Miljöminister Lena Ek välkomnar Lövs förslag

– Som regeringen tidigare konstaterat så är dagens regler om vattenverksamheter omoderna och behöver ses över. Vi måste få en modern och transparent lagstiftning på plats som också medverkar till att Sverige möter sina åtaganden gentemot EU. Det är därför glädjande att se att den utredning vi tillsatte för drygt två år sedan nu levererat ett så omfattande och gediget underlag i denna viktiga fråga, säger miljöminister Lena Ek som dessutom valt Stefan Nyström, generalsekreterare i Sportfiskarna, som huvudsekreterare i utredningen Klimatfärdplan 2050. Ordförande är Lisa Sennerby Forsse, rektor vid SLU och tidigare verksam vid Naturvårdsverket.

SVAF:s kommentar är att Lena Ek under sin tid som miljöminister lagt grunden till förhållanden som innebär att den småskaliga vattenkraften ständigt får det allt svårare. Svensk Vattenkraftförenings medlemmar som äger och driver dryga 800 små vattenkraftverk, eller c:a 45 procent av de som idag finns i drift, drabbas hårt av den politik som bedrivs av regeringen och dess myndigheter Hav- och Vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och länsstyrelserna.

En politik som ingen av dessa parter verkar vilja ta ansvar för; en politik där alla skyller på alla och där varje myndighet gör som den vill utan att ta hänsyn till tal om nationella planer och prioriteringar – inte minst vad gäller förelägganden och förbud där även vattendomar underkänns med mer eller mindre lösa argument.

Gunvor Axelsson, ordförande Svensk Vattenkraftförening