“I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” hotar småskalig vattenkraft

Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkade “I vått och torrt” har nu kommit. Konsekvenserna för den småskaliga vattenkraften framstår efter en snabb genomläsning som lika förödande som de i delbetänkandet “Ny tid – ny prövning” som innebär nyprövning av i princip alla anläggningar. Ensamutredaren Henrik Lövs slutsats är att alla ersättning vid omprövning skall tas bort. Det framstår också som om de småskaliga ska drabbas värst eftersom konsekvenserna där enligt utredaren – med referens till Hav- och Vattenmyndigheten – blir försumbara…

I betäkandet står bl.a.:

“Om vi istället inför en minimitappning motsvarande MLQ i kraftverk mindre än 10 MW blir produktionsminskningen 423 GWh eller 0,67 % av den totala vattenkraftsproduktionen. Värdet på ekosystemtjänster som då återskapas i över 1000 vattenförekomster är sannolikt många gånger större. Det skulle innebära minimitappning i över 1600 vattenkraftverk. Det är dock inte säkert att förlusten blir så stor eftersom mindre kraftverk inte alltid kan köra på så låga flöden utan måste spilla vattnet. Om minimitappningen i kraftverk mindre än 10 MW istället sätts till 5 % av MQ (medelvattenföringen) tappas maximalt 189 GWh av produktionen.Sammanfattningsvis menar Havs- och vattenmyndigheten att en ökad minimitappning samt byggande av fiskvägar inte behöver leda till några omfattande konsekvenser för Sveriges elförsörjning eller på vattenkraftsbranschen som helhet. Genom att avsätta en viss procent av produktionsvärdet i t.ex. en fond skulle branschen gemensamt kunna finansiera sina miljöåtgärder.”

SVAF:s Walter Johansson, Svensk Energis Gun Åhrling-Rundström och LRF:s Ulf Wickström vänder sig i sina särskilda yttranden mot stora delar av utredningens förslag och problemen för den småskaliga vattenkraften sammanfattas väl av Ulf Wickström:

“Jag kan dock konstatera att förslagen inte innehåller tillräckliga rättssäkerhetsgarantier för enskilda verksamhetsutövare och fastighetsägare.
Viktiga sådana garantier är t.ex. begränsningsregeln i 24 kap 5 § femte stycket MB, ersättningsbestämmelser vid omprövning, men också förutsättningarna för när ett ingripande ska ske.
Enligt min uppfattning har tillräcklig hänsyn inte tagits till att det gäller befintliga, lagenliga verksamheter som sedan lång tid bedrivits med samhällets godkännande (även om denna inte har manifesterats i form av tillstånd). Fokus har främst legat på att alla verksamheter ska ha moderna tillstånd, snarare än att de verksamheter som orsakar problem ska åtgärdas.
Förslagen innebär också i stora delar en omfattande omfördelning av kostnader till verksamhetsutövare och fastighetsägare som riskerar att få orimliga konsekvenser.”

http://www.regeringen.se/sb/d/18519/a/241583