NAP-förslaget obstruerar de politiska besluten och avsikterna ännu värre

1 oktober överlämnades förslaget till nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP) till regeringen. De tre månaderna sedan remisstidens utgång har tyvärr inneburit att ett redan tidigare dåligt förslag blivit ännu sämre. HaV försöker på olika sätt slingra sig undan de 1,5 TWh som politiken satt som tak för produktionsbortfall. För de mindre vattendragen föreslås hela 11,7 % som (ett mycket elastiskt) tak och inte de redan tuffa 6,5 %. I stället för att i enlighet med det politiska uppdraget verka för att så mycket som möjligt utnyttja KMV-klassning och undantaget mindre stränga krav strävar NAP-förslaget i rakt motsatt riktning. HaV:s syfte är uppenbarligen att ge trosfränderna på vattenmyndigheter och länsstyrelser så fria händer som möjligt att kräva utrivning. Det är nu politikens sak att se till att i grunden göra om NAP-en så att den fullföljer de politiska besluten och avsikterna.

Läs föreningens synpunkter här!