Synpunkter på Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 och 2017:20

SVAF har lämnat synpunkter på remisserna om översyn av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 och 2017:20 och konsekvensanalysen (se dels det kortfattade missivet och det detaljerade formuläret). Sammanfattningsvis är förslagen inte i närheten av att leva upp till de politiska besluten och ambitionerna. Genomgående tolkar HaV RDV och CIS-dokumenten så restriktivt som möjligt ur vattenkraftens synvinkel. I stället för att använda EU-rättens möjligheter till kraftigt modifierat vatten (KMV) och mindre strängt kvalitetskrav (MSK) fullt ut använder HaV dem så litet som möjligt. Förutom den extremt restriktiva tolkningen av EU-rätten tillgriper HaV egenproducerade regler och kriterier för att hamna i en position där KMV eller MSK inte är möjligt. HaV skulle dessutom behöva göra upp med alla de felaktiga och på andra sätt undermåliga vägledningar och andra rapporter man tagit fram från 2013 och framåt.

Läs missivet här och det detaljerade formuläret här!