Ny attack mot småskalig vattenkraft

Göran Åhrén, Kommunikatör LRF Västra Sverige, har intervjuat Sandra Brantebäck, chef för den avdelning på länsstyrelsen i Västra Götaland som ansvarar för tillsynen över vattenverksamheter. Intervjun avslöjar ett antal märkliga bedömningsgrunder och avvikelser från vad Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vägleder.

  • Attacken riktar sig enbart mot anläggningar som genererar el. Det vore intressant om Länsstyrelsen Västra Götaland redogjorde för hur energiomvandling från vattnets naturligt varierande fallande kraft till elenergi utgör en speciell miljöpåverkan jämfört med energiomvandling till mekaniskt roterande energi.
  • Småskalig vattenkraft ska bedömas utefter hur mycket energi den tillför. Det rimliga vore att den individuella anläggningen bedöms efter hur den påverkar det enskilda vattendraget.
  • Länsstyrelsen Västra Götaland skickar brev utan föregående muntlig dialog med berörda som SVAF fått gehör för efter HaV:s möte i Tällberg 2016-12-07.
  • Länsstyrelsen Västra Götaland prioriterar samverkan med andra länsstyrelser i stället för samverkan och dialog med dem som berörs!
  • Länsstyrelsen Västra Götaland menar att användning av vattnets naturligt fallande kraft för att generera el förorenar miljön. Det vore bra om Länsstyrelsen Västra Götaland enligt myndigheternas serviceskyldighet i förvaltningslagen listade de föroreningar som avses, så att verksamhetsutövarna i dialog kan finna en lösning på problemet.

Läs hela intervjun här!