SVAF om lagförslaget

Energiöverenskommelsen 10 juni 2016 säger att ”Reglerna för omprövning av vattenverksamheter som vattenkraftverk och dammar bör förenklas så långt det är möjligt” och att vattenkraftbranschen ska bära kostnaderna mot att fastighetsskatten sänks. Detta är en mycket positiv uppgörelse för vattenkraften.

Miljö- och energidepartementets förslag 29 juni i år till författningsändringar av bl a miljöbalken är däremot ett ovanligt misslyckat försök att omsätta energiöverenskommelsen i praktiken. Det lever inte alls upp till energiöverenskommelsens krav på förenklad omprövning, inte heller till vad svensk lag och EUrätten säger om äganderätten och likabehandlingsprincipen.

Läs hela artikeln här!