Regeringens förslag för att undanröja tröskeleffekter vid anslutning av förnybar el

Regeringen överlämnade i går lagrådsremissen ”Tröskeleffekter och förnybar energi” som beskriver huvuddragen i en övergångslösning med syfte att undanröja tröskeleffekter som försvårar anslutningen av anläggningar för förnybar elproduktion till elnätet. Regeringens ambition är att under 2016 ersätta övergångslösningen med en långsiktig marknadslösning. Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att utreda hur en sådan långsiktig marknadslösning kan se ut.

Övergångslösningen innebär dels så kallad förtida delning av den kundspecifika delen av nätförstärkningskostnaden för storskaliga produktionsanläggningar av nationell betydelse för förnybar el, dels att sådana kundspecifika kostnader för nätförstärkningar som ska belasta ännu icke anslutna anläggningar ska täckas av Svenska Kraftnät, till exempel genom lån till regionnätsföretag.

I lagrådsremissen föreslås att det ska införas bestämmelser i ellagen (1997:857) om hur kostnaderna för förstärkning av elnätet ska fördelas mellan dem som ansluter anläggningar när en nätförstärkning har skett för att möjliggöra anslutningen av anläggningar för produktion av förnybar el. Vidare föreslås att statens åtaganden för att underlätta sådana förstärkningsåtgärder ska kunna finansieras genom stamnätstariffen.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.

Lagrådsremissen kan läsas i sin helhet http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/33/35/bb235c88.pdf