”Även små kraftverk bidrar till miljövänlig kraftförsörjning”

REPLIK. Älvräddarna har missförstått vårt resonemang om de små vattenkraftverkens betydelse, svarar kommunikationschef Camilla Koebe på Ingenjörsvetenskapsakademien i Ny Teknik.

Den statliga utredningen ”Ny tid ny prövning – förslag om ändrade vattenrättsliga regler” har som huvudförslag att alla vattenkraftverk ska kunna miljöprövas på nytt. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är självklart positiv till miljöprövning. Men utredarnas förslag bidrar inte till att öka andelen förnybar energi, minska klimatbelastningen och upprätthålla konkurrenskraften.

Istället kan den svenska vattenkraftens bidrag till klimatneutral elproduktion påverkas allvarligt i negativ riktning. IVA avråder därför från att utredningens förslag genomförs.

Organisationen ”Älvräddarna” har i en debattartikel i Ny Teknik den 29 januari 2014 ifrågasatt IVAs uttalande om de 1 900 småskaliga vattenkraftverkens betydelse för regleringen av elnätet. En fråga som överhuvudtaget inte berörs i vårt remissvar. Vi har sagt att dessa kraftverk producerar en energimängd som motsvarar cirka 40 procent av all vindkraftsproduktion i Sverige och dessutom representerar en reglermöjlighet i samma storleksordning.

Siffran bygger på den i dag gällande definitionen av småskaliga vattenkraftverk, det vill säga anläggningar med en effekt mindre än 10 MW. Dessa producerar totalt cirka 4,3 TWh, att jämföra med de knappt 10 TWh som vindkraften producerade 2013. De små vattenkraftverkens bidrag är alltså betydande, till skillnad från vad Älvräddarna hävdar.

Vi tror på ett energisystem där olika produktionsslag samverkar. Vi menar att små vattenkraftverk har en viktig roll att spela och har valt att jämföra med en annan förnybar energikälla i form av vindkraft. Vattenkraft är förutsägbar och kräver därför inte reglerkraft på samma sätt som vindkraft. Även de små vattenkraftverken bidrar därigenom till reglerkraft som behövs vid väderberoende produktion som vindkraft.

Vi menar med ”reglermöjlighet” alltså inte den kortsiktiga reglering (så kallad frekvensreglering) som beskrivs i debattartikeln. Därför drar vi slutsatsen att Älvräddarnas kritik av IVAs uttalande helt och hållet bygger på ett missförstånd från deras sida.

Camilla Koebe, kommunikationschef IVA

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3802240.ece