Svensk Energi vill att Kammarkollegiet inkluderas i översynen av miljömyndigheter

Svensk Energi begär att även Kammarkollegiet bör inkluderas i regeringens översyn av myndigheterna inom miljöområdet. Det framgår av en skrivelse från branschorganisationen till miljöminister Lena Ek.

Regeringen beslutade den 14 november 2013 att utse en särskild utredare att ”pröva förutsättningarna för en tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur och ett bättre resursutnyttjande för myndigheterna under miljödepartementet”, kommittédirektiv 2013:101. Till särskild utredare utsågs Göran Ekström, före detta generaldirektör vid Arbetsgivarverket.

”Översynen bör inte begränsas till myndigheter som ligger under Miljödepartementet utan bör omfatta myndigheter som har viktiga uppgifter inom ramen för miljöpolitiken. Således bör även de delar av kammarkollegiets verksamhet som berörs av miljöpolitiken omfattas av översynen”, skriver Svensk Energi i sitt brev.