Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen att en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införs. Förslaget är ett led i regeringens arbete för att öka andelen förnybar el och att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. Förslaget måste dock anmälas och godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras.

Skattereduktionen gäller produktionsanläggningar som har en säkring om högst 100 ampere. Underlaget för skattereduktionen är den mängd förnybara el som har matats in på elnätet under året, om motsvarande mängd el har köpts tillbaka. Skattereduktionens storlek är 60 öre per kilowattimme. Högst 30 000 kilowattimmar per år kan ligga till grund för skattereduktionen.

Det innebär att mikroproducenten som mest kan få tillbaka ca 18 000 kr per år.

Den offentligfinansiella kostnaden för skattereduktionen bedöms uppgå till ca 11 miljoner kronor för 2014 och till ca 25 miljoner kronor för 2015.

http://www.regeringen.se/sb/d/18340/a/233006