Resultat och rapporter kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige

Hej!  

Vill du veta mer om kulturmiljöer vid vattendrag?

Nu finns det en rikt illustrerad rapport som presenterar lite av det stora arbete som bedrivits i södra Sverige under sju år.

Elva länsstyrelser har under åren 2010-2016 arbetat med att ta fram kunskapsunderlag för kulturmiljöer vid vattendrag och förbättra tvärsektoriella arbetssätt som inkluderar kulturmiljön. Det har skett inom ramen för projekten ”Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Östersjöns vattendistrikt” och ”VaKul” i Västerhavets vattendistrikt.

Ta del av våra gemensamma resultat i Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige 2010-2016. Elva länsstyrelser i samverkan. Ladda ner på någon av dessa sidor:

http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/publikationer/rapporter/2017/Sidor/201707-kulturmiljo.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/publikationer/2017/Sidor/2017-38.aspx

Rapporten är även tryckt i en begränsad upplaga.

Vid slutkonferensen hösten 2016 där länen redovisade resultaten från projekten medverkade också företrädare från regeringen, nationella myndigheter och intresseorganisationer för att prata om hur vi går vidare med arbetet.  Nu är dokumentationen över konferensen klar. Här kan du ta del materialet, både vad som sas och vad som visades i form av PowerPoints och utställningar:

http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/publikationer/rapporter/2017/Sidor/201708-sa-gick-det-vagen-framat.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/publikationer/2017/Sidor/2017-40.aspx

I rapporterna finns också tips för mer information.

Vi har även uppdaterat projektets hemsida:

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/sa-har-arbetar-vi/vara-projekt/Sidor/kulturmiljo-och-vattenforvaltning.aspx

Tack till alla som vi på olika sätt har haft kontakt med under projektens gång!

Hjälp gärna till att sprida den här informationen i era organisationer och nätverk.

Vänliga hälsningar

Ann-Katrin Larsson, Projektledare för VaKul i Västerhavets vattendistrikt

Coco Dedering, Projektledare för Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt för projektens arbetsgrupp och styrgrupp

Projekten har finansierats av Riksantikvarieämbetet anslag 7:2 Bidrag till kulturmiljövård, Havs- och vattenmyndigheten anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt och Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt samt de elva medverkande länsstyrelserna; Blekinge, Gotlands, Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Värmlands, Västra Götalands, Örebro, Östergötlands län.

……………………………………………………..

Ann-Katrin Larsson
Antikvarie
Samhällsavdelningen/Kulturmiljöenheten
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 GÖTEBORG

010-22 45 106

ann-katrin.larsson@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Coco Dedering
Kulturmiljöenheten
Tillväxt- och miljöavdelningen
Länsstyrelsen i Kalmar län

010-223 85 22

coco.dedering@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Kalmar län
391 86 KALMAR

Besöksadress: Regeringsgatan 1

010-223 80 00