Remissyttrande över promemorian Vattenmiljö och vattenkraft

EU:s vattendirektiv syftar till att med rimliga åtgärder åstadkomma förbättringar av vattenstatu­sen utan att vattenverksamheterna kringskärs eller än mindre rivs ut.

Promemorian lever inte upp till vattendirektivet eftersom den inte utgår från detsamma utan ger fritt fram för svenska myn­digheters föreskrifter och vägledningar, som är kraftiga fel/övertolkningar av vattendirektivet.

Syftet med vattendirektivets bestämmelser är inte att stoppa verksamheter som kan innebära en försämring utan att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter kan utvecklas samtidigt som det säkerställs att rimliga åtgärder vidtas.

Promemorian avslöjar mycket om departementets verkliga syfte (utrivning) när man inte med ett ord kommenterar det hittills enda avgörandet från EU-domstolen där artikel 4.7 i vattendirektivet har tillämpats, mål C-346/14 Schwarze Sulm, i motiveringen till den föreslagna undantagsbestämmelsen.

Läs vårt remissyttrande här! Bilaga 1 finner du här och bilaga 2 här.