Småskalig vattenkraft har betydelse

Vattenkraften spelar en viktig roll för den svenska effektbalansen. Genom sin flexibilitet och unika förmåga att lagra vatten i magasin säkerställs att effekt finns tillgänglig när den behövs. Även den småskaliga vattenkraften utgör en effekttillgång. Det gäller framför allt i södra Sverige, som är ett område med produktionsunderskott.

Svenska kraftnät är mycket angeläget om att reglerförmågan beskrivs på ett riktigt sätt, så att dess betydelse för kraftsystemet tydligt framgår när beslut om miljöåtgärder ska fattas. I perspektivet av utfasning av kärnkraftsproduktion är heller inte bara reglerförmågan viktig. Också den potential för elproduktion i södra Sverige som den småskaliga vattenkraften där representerar är i sammanhanget viktig för att bemästra framtiden.

Balansregleringen inom Sverige utförs idag nästan uteslutande med den reglerbara vattenkraften. Detta gäller för samtliga tidsperspektiv – från den momentana frekvensregleringen till den långsiktiga säsongsregleringen. Det är viktigt att EU:s ramdirektiv för vatten implementeras på ett sätt som inte skadar vattenkraftens reglerförmåga. Den småskaliga vattenkraften i södra Sverige är också, genom sitt geografiska läge, en viktig produktionsresurs.

Ovanstående tre stycken är hämtade ur Svenska kraftnäts delredovisning “Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion”. Det slås fast att småskalig vattenkraft:

  1. är en effekttillgång framför allt i södra Sverige
  2. är en potential för elproduktion i södra Sverige
  3. är en viktig produktionsresurs i södra Sverige.

Hela redovisningen finns här.