Urvattnat förslag oroar myndigheter (?)

Den 7 april kommer riksdagen att rösta om ”ett tillkännagivande till regeringen”, d.v.s. en uppmaning/ett uppdrag till regeringen att ta fram en tillståndsprocess som för småskaliga vattenkraft som är enklare och billigare än dagens. Även om riksdagen säjer ja till detta blir det inga omedelbara förändringar eftersom civilutskottet har avslagit bl.a. SD:s krav på ett moratorium (ett stopp) för tillståndsprövningen av befintliga mindre vattenverksamheter.

En annan fråga är om detta tämligen urvattnade förslag faktiskt oroar myndigheter och får dem att försöka skrämma kraftverksägare med brev som upplevs hotfulla, som länsstyrelsen i Skåne gjort.

Det bör finnas en majoritet för tillkännagivandet i RD, men tyvärr kan RD bara “uppmana” regeringen att följa RD:s beslut, vilket regeringen kan strunta i på samma sätt som de struntat i andra tillkännagivanden.

Intressant är dock att den kommande proppen om tillstånd för vattenverksamhet som enligt plan ska komma i september självfallet måste få majoritet i RD för att bli lag. Detta innebär att miljödepartementet måste ta hänsyn till det kraven i tillkännagivandet i proppen – även om undertecknad har svårt att tro att Romson vill göra det – om de vill ha igenom den…

Vad betyder det i praktiken när civilutskottet skriver:

”Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av ett motionsförslag om tillståndsprövningen för vattenverksamheter. Enligt utskottet bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag på ett regelverk om tillståndsprocesser för vattenverksamheter som är flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter”?

Just nu betyder det i praktiken ingenting eftersom ”ett tillkännagivande till regeringen”, d.v.s. en uppmaning/ett uppdrag till regeringen att ta fram en tillståndsprocess som för småskaliga vattenkraft som är enklare och billigare än dagens troligen kommer att ta tid.

Det sägs inget om hur tillståndsprocessen ska se ut utöver att utskottet tycker dels att det är ”en rimlig målsättning” att alla tillståndspliktiga vattenverksamheter ska ha tillstånd som uppfyller med de miljökrav som ställs i miljöbalken, dels att processen måste anpassas så att inte ”utövare av småskalig vattenkraft” får orimliga kostnader vid nya tillståndsprövningar.

Och vad innebär meningen:

”Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden om bl.a. ett moratorium för tillståndsprövningen av befintliga mindre vattenverksamheter”?

Att länsstyrelser, Kammarkollegiet, HaV, m.fl. tills vidare kan fortsätta som tidigare eftersom civilutskottet inte kräver ett omedelbart stopp för förelägganden, etc.

Och varför reserverar sig S, MP och V ledamöter i utskottet mot beslutet?

I sitt gemensamma ställningstagande skriver Hillevi Larsson (S), Lars Eriksson (S), Emma Hult (MP), Leif Nysmed (S), Nooshi Dadgostar (V), Johanna Haraldsson (S), Shadiye Heydari (S) och Maria Strömkvist (S) sammanfattningsvis att det räcker att det kommer en prop i setember och att Åsa Romson som svar på en skriftlig fråga i riksdagen sagt att ”regeringen i beredningsarbetet har uppmärksammat att förhållandena för småskalig vattenkraft bör övervägas särskilt, t.ex. vad gäller värnande av kulturmiljöintressen”.

Och varför är SD inte nöjda?

I sitt ställningstagande skriver Roger Hedlund (SD) och Mikael Eskilandersson (SD) i sammanfattning: Allianspartiernas förslag till tillkännagivande är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt. De anser också att regeringen bör tillsätta en utredning som gör en översyn av miljöbalkens regler om tillståndsprövning för småskalig vattenkraft. De avslutar med uppmaningen: För att säkerställa att inte befintliga småskaliga vattenkraftverk tvingas lägga ned verksamheten bör regeringen dessutom snarast ta nödvändiga initiativ för att införa ett moratorium för tillståndsprövning av befintliga mindre vattenverksamheter till dess att ett nytt regelverk har trätt i kraft.

Nog för att oroa länsstyrelsen..?

Även om civilutskottets förslag till tillkännagivande framstår som tämligen urvattnat undrar jag om det kan finnas ett samband mellan detta och det brev från länsstyrelsen i Skåne som kom i påskveckan och som nu oroar och skrämmer damm- och kraftverksägare i länet.

Gunvor Axelsson