VÄLBESÖKT VATTENKRAFTSEMINARIUM

Borgvik – ett utmärkt exempel där småskalig vattenkraft, kulturhistoria och besöksnäring förenas!

Kungskvarnen i Borgvik

De regionala vattenkraftföreningarna har blivit alltmer aktiva och starka under det tryck som uppstått de senaste åren med ifrågasatta tillstånd för vattenkraftverk.

Värmland-Dalslands Vattenkraftförening, VDVF, är inget undantag och har ökat sitt medlemstal från 40 till 70 under 5 år.

Den 5 maj höll man sitt årliga seminarium och årsmöte i det industri- och kulturhistoriskt intressanta Borgvik i sydvästra Värmland. Järnbruket var på sin tid välkänt och berömt för att ha levererat nitarna och en del balkar till Eiffeltornet. Delar av järnbruket är nu en väl bevarad hyttruin vid forsen och där ligger även den pampiga gamla Kungskvarnen, idag en modern hotell- restaurang- och konferensanläggning, där årets vattenkraftseminarium hölls med 45 deltagare, det hittills största deltagandet.

Propositionen om nytt regelverk för vattenverksamhet

Många var intresserade att höra om det nya regelverk för vattenverksamhet, vilket nu behandlas i riksdagen för ett beslut planerat till den 13 juni. Seminariet inleddes även med detta ämne där Viktor Falkenström, advokat verksam inom miljörätt, tillika vice ordförande i VDVF, redovisade propositionens huvudsakliga innehåll. Ska vi vara pessimister eller optimister inför framtiden? Svaret kan vara både och, beroende på vilken grupp man tillhör.

De som har fått föreläggande om att söka tillstånd och har ansökt till en Mark- och Miljödomstol, eller kommer att behöva göra det före den 1 januari 2019, behandlas efter de nuvarande, svårare, reglerna med nyprövning. De som kan ansöka efter detta datum behandlas efter de nya, enklare, reglerna där enbart omprövning krävs och har även större möjligheter att få bidrag från den nybildade miljöfonden. Årsskiftet blir således en mycket viktig tidpunkt.

Eftersom det föreslagna regelverket, liksom det nuvarande, är komplicerat överväger VDVF att i höst genomföra en temadag i detta ärende.

Länsstyrelsen i Värmland var representerad av Torben Ericsson och han menade att länsstyrelsen kommer att anpassa sin verksamhet till det nya regelverket och, kanske det viktigaste, inte initiera några nya föreläggande före årsskiftet.

Dammar och dammsäkerhet

Regelverket kring dammsäkerhet har skärpts och betydligt mer ansvar har lagts på dammägaren. Karl-Henrik Andersson, medlem och certifierad dammexpert, redogjorde för dammklassningar och en dammägares skyldighet att göra kontroller och hålla journaler. Han berättade även en hisklig historia om hur ett kraftigt, ytterst lokalt, skyfall mitt i sommaren snabbt gav en vattenföring som den värsta vårflod i Åmålsån, men inte i närliggande vattendrag. Sådant händer och kommer att bli vanligare med pågående klimatförändring.

Christer Söderberg, styrelseledamot, visade konsekvenserna av utrivning av dammar, som motvikt till alla som lättvindigt vill riva ut dammar ”för då blir allt mycket bättre”. För det mesta blir det motsatsen. I Karlskoga har man haft en del översvämningar de senaste åren, och värre lär det bli enligt klimatexperter. Där vill man inte riva ut dammar, man gör motsatsen, anlägger nya ”fördröjningsdammar” för att skapa flödesdämpare.

Elmarknaden och försäkring av vattenkraftverk

Både Bixia, elhandlare, och Marsh, försäkringsmäklare, har ramavtal med Svensk Vattenkraftförening, SVAF, och de ställer ofta upp på seminarier och redovisar dagsläget inom sina områden, så även i Borgvik.

Tillgång och efterfrågan styr elpriset på den nordiska elbörsen och Bengt Carlsson, Bixia, gav deltagarna en intressant information kring detta, både i närtid och hur det förväntas se ut på sikt. År 2040 har Sverige ett mål att all elanvändning ska komma från förnybara energikällor, vägen dit blir spännande!

Vi kan glädja oss åt att Marsh genom Anders Orebrandt är en engagerad försäkringsmäklare som i samarbete med SVAF lyckats få ned skadorna och förbättrat villkoren i försäkringen. Den har även blivit mer flexibel så att man på flera försäkringspunkter kan välja högre försäkringsbelopp. Denna utveckling redovisades och de villkor som upphandlats med Länsförsäkringar, sedan ett år det försäkringsbolag som ingår i ramavtalet.

Vattenkraftens roll i landsbygdsutvecklingen

Sist i dagsprogrammet stod vattenkraftens roll i landsbygdsutvecklingen och för den globala uppvärmningen.

Tyvärr blev det inte så mycket om detta då de tilltänkta talarna fått förhinder. Detta är emellertid ett område värt att uppmärksamma.

Årsmötet

Årsmötet var väl förberett och förlöpte smidigt, styrelsen fick ansvarsfrihet, ordföranden Christer Hedberg liksom övriga styrelsen omvaldes och årsavgiften beslöts oförändrad.

Styrelsen tog emellertid upp frågan om att utse en administratör, utanför styrelsen, som kan avlasta styrelsen visst administrativt arbete. Någon sådan anmälde sig inte vid årsmötet så önskemålet kvarstår.

Hur ska man agera om man fått ett föreläggande?

Efter mötet inbjöd Mälarenergi till visning av den närbelägna vattenkraftstationen, men en del valde att stanna kvar i Kungskvarnen för att delta i en diskussion om hur man kan hantera förelägganden från länsstyrelsen. Diskussionen leddes av Per Hagström, som har många års erfarenhet av dessa frågor från sitt arbete att kunna fortsätta driften i sitt kraftverk Åsebyfors nära Årjäng trots att länsstyrelsen vill motsatsen.

Alla medverkande ska ha ett stort tack för denna lyckade dag och det får även inkludera värdparet Lundsten som gjorde allt för att vi skulle få en bra dag i Kungskvarnen.

Christer Söderberg