Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet

Det kom en ny rapport från Energimyndigheten idag enligt denna länk.

Några ord ur den att ta fasta på: ”Enligt Svenska kraftnäts prognos för installerad effekt (MW) per produktionsslag och elområde vid årsskiftet 2016/2017 utgör vattenkraften i SE4 cirka 8 procent av den totala installerade effekten i detta elområde. Om jämförelsen istället görs mot den effekt som prognostiseras vara tillgänglig vid timmen med högst elanvändning vintern 2016/2017 ökar vattenkraftens andel i SE4 till cirka 17 procent. Betydelsen av vattenkraften i SE4 är alltså effektmässigt liten ur ett nationellt perspektiv, men väsentligt större ur ett elområdesperspektiv.”

Det vore ologiskt att riva en enda kW i SE4.