Vattenmyndigheternas samråd

SVAF som så många andra avgav ett starkt kritiskt yttrande över vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer.

Svensk Vattenkraftförening (SVAF) anser att såväl samrådsmaterialet som samrådsförfarandet
innehåller sådana brister att det måste omarbetas från grunden respektive göras om på ett helt
annat sätt innan beslut om uppdaterade miljökvalitetsnormer fattas. Med hänsyn till de stora värden
som står på spel för energisystemet och dess aktörer liksom för andra samhällsintressen och dessas
aktörer bör inte heller omprövningen med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor inledas
innan denna totala bakläxa avrapporterats och godkänts.

Läs Yttrandet här!