Vi välkomnar en översyn av vattenförvaltningen men …

Svensk Vattenkraftförening starkt kritisk till inriktningen på utredningen av vattenförvaltningen och till den utsedda utredaren!

Miljöminister Karolina Skog (MP) har utsett en särskild utredare som ska ”utvärdera vattenförvaltningen och vid behov föreslå hur organisationen bör vara utformad för att underlätta en effektiv, samordnad, förankrad och ändamålsenlig förvaltning av yt- och grundvatten. Utredaren ska även utvärdera hur finansiering av de åtgärder som följer av åtgärdsprogrammen bäst kan säkerställas”.

Svensk Vattenkraftförening (SVAF) välkomnar en översyn av vattenförvaltningen där nu ett antal myndigheter (Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, vattenmyndigheterna, länsstyrelserna) främst ägnar sig åt att söka riva ut så mycket småskalig vattenkraft som möjligt. Kopplingen till åtgärdsprogrammen inger dock farhågor eftersom dessa framför allt är ett instrument för att riva ut småskalig vattenkraft.

Farhågorna besannas när man ser att till särskild utredare har utsetts Karolina Ardesjö Lundén, en av de miljörättsjurister på Kammarkollegiet som tagit som sin livsuppgift att använda sin position för att driva på utrivningen av småskalig vattenkraft. Det är uppenbart att utredningens (outtalade) syfte är att effektivisera utrivningen av småskalig vattenkraft.

Egentligen behövs inte något ny utredning!

Redan i SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete finns en grundlig genomgång, som bl a utmynnar i att ”möjligheterna för Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna att föra talan i målet för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen upphör” och att ”vattenmyndigheterna avvecklas och att deras verksamhet flyttas till Havs- och vattenmyndigheten.”

Som utveckling av den förra utredningens förslag vill SVAF se bl a följande grundläggande förändringar av vattenförvaltningen:

  • Kammarkollegiet fråntas sitt uppdrag att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intres­sen.
  • HaV och de fem vattenmyndigheterna slås samman till en myndighet. I HaV:s namn läggs in ”miljö” för att markera vad som är myndighetens uppdrag.
  • En ny sektorsmyndighet inrättas för vattenkraften, se t ex på Norge. Uppdraget skulle också kunna läggas på Svenska kraftnät. I dag har HaV kommit att bli något av en sektorsmyndig­het, vilket är att sätta bocken till trädgårdsmästare.
  • Länsstyrelsernas stuprörsorganisation görs om för att möjliggöra en allsidigare, tvärsekto­riell, behandling av vattenkraften, utifrån de politiska riktlinjerna. T ex kan denna hanteras av en egen allsidigt sammansatt enhet eller av ett samordningsorgan för de enheter som behandlar olika aspekter. Inom flera länsstyrelser har i dag vattenvårdsenheterna tagit makten över inte bara sina kollegor utan också länsledningarna och driver sin egen agenda.

I juni presenterade Miljö- och energidepartementet ett författningsförslag, som skulle ge ovan nämnda myndigheter ännu friare tyglar att driva de utrivningar de redan förberett med föreskrifter, vägledningar, åtgärdsprogram och andra dokument. Nu tillsätts en utredning som ska effektivisera detta arbete. Det är uppenbart att Miljöpartiet mycket medvetet gör allt vad man kan för att underlätta utrivningen av småskalig vattenkraft, lika uppenbart är att Social­demokraterna låter Miljöpartiet hållas.

Men vad säger de miljontals människor som lever vid och i närheten av de vattendrag och sjöar som skulle mer eller mindre torrläggas under delar av året? Betyder det inget att utsläppen av växthusgaser skulle öka 7 %? Eller att energitillförsel, effekttillgång och nät­stabilitet i elsystemet skulle försämras, särskilt i södra Sverige? För att nämna några av de angelägna samhällsintressen som skulle få stryka på foten.

När det gäller förändringar av miljöbalken och andra författningar förespråkar SVAF det reviderade förslag som utarbetats av Sveriges kommuner och landsting, Svenskt Vatten, LRF och Svenskt Näringsliv. I fråga om utredningen hoppas SVAF att miljöministern och/eller den utsedda utredaren ska inse att saken skulle gagnas av en utredare som inte så uppenbart förknippas med de mest extrema positionerna inom området.

Kontakt: Thomas Sandberg, ordförande SVAF, 072-7318650, thomas.sandberg@svenskvattenkraft.se