Yttrande över Remiss av förslaget till förordningsändring – Dnr KN2024/01008

REMISSVAR 2024-05-13

Till Regeringskansliet, Klimat- och näringslivsdepartementet

 

Yttrande över Remiss av förslaget till förordningsändring – Dnr KN2024/01008

Svensk Vattenkraftförening (SVAF) är en organisation för den småskaliga vattenkraften under 10 MW. Småskalig vattenkraft kan sägas bestå av ca 1900 kraftverk, som tillsammans producerar närmare 5 TWh per år, tillför 1000 MW effekt (motsvarande en kärnkraftsreaktor), har stor potential att ytterligare öka produktionen och bidraget till nätstabiliteten och kan öka säkerheten i elförsörjningen genom ödrift. De flesta av kraftverken ligger i södra Sverige, där både produktions- och överföringskapacitet är begränsad. Större delen av produktionen sker under höglastperioden november – april. SVAF:s medlemmars anläggningar minskar klimatutsläppen med 7 % (vilket kan bli 14 % i befintliga kraftverk), motverkar extremflöden, är viktiga för vattenförsörjningen, skapar förutsättningar för bad, båtfart, fiske och annan rekreation, vidmakthåller månghundraåriga landskapsbilder och kulturmiljöer. SVAF har sex regionala föreningar och företräder små kraftverksägare från norr till söder i landet.

SVAF:s inställning till den av regeringen föreslagna pausen i omprövningarna

SVAF ställer sig bakom regeringens förslag att förlänga pausen för omprövningarna. Detta eftersom pausen behövs för att förbättra regelverken för den pågående omprövningen.

SVAF anser att det krävs förändringar i såväl förordningar som lagar (miljöbalken, lag om införande av miljöbalken) för att omprövningen ska gå att genomföra. Det krävs också genomgripande förändringar av vattenförvaltningen. Vidare anser SVAF att det ska tas större hänsyn till alla samhällsnyttor som tas upp i vattendirektivet; inte bara elsystemnytta och elberedskap. Till exempel visar de översvämningar (och torrläggningar) som drabbat landet under senare år på vikten av att kunna reglera sjöar och dammar för att mildra påverkan på samhället. Vid en omprövning måste fullt ut användas de möjligheter som finns i vattendirektivet för att väga samman övriga samhällsnyttor i förhållande till miljöpåverkan i vattendrag: kraftigt modifierat vatten (RDV 4(3), undantag (4(5), kostnadseffektivitet (RDV bilaga III(b)) och subsidiaritetsprincipen (RDV motiv 12–16).

Grunden för en effektiv omprövning är en fungerande samverkan. Genom att skapa samsyn under samverkan förenklas den fortsatta processen, både i tid, resurser och ekonomi. En fungerande samverkan ger mesta möjliga miljönytta med tillgängliga medel. En förutsättning för en fungerande samverkan är att miljökvalitetsnormerna tas fram gemensamt och kan omvärderas under arbetets gång.

Ett ingångsvärde för omprövningen är att fonderade medel ska räcka till hela omprövningen. Miljöfondens ägare har klargjort att de ser en uppenbar risk att detta inte kommer hålla. Det behövs därför en mekanism som tillser att pengarna används där de gör mesta möjliga biologisk nytta. Som exempel kan kostnaden för att åtgärda ett konnektivitetshinder vägas mot tillgång till ny föryngringsbiotop för en målart. SVAF anser även att fonderade medel inte ska bekosta utrivningar i de fall en miljöanpassning kan göras till en lägre kostnad. Slutligen vill SVAF påpeka att en miljöanpassning som förbjuder korttidsreglering också har en direkt negativ kostnadseffekt på möjligheterna att utnyttja ett kraftverks så värdefulla reglerförmåga och frekvensreglering.

SVAF vill ånyo påtala att det är olyckligt att de två omprövningsomgångar som redan har lämnat in sin ansökan inte omfattas av förväntade författningsändringar. I detta fall kan rättssäkerheten och likabehandlingen ifrågasättas.

En betydande del av de verksamhetsutövarna med äldre rättigheter har fått sina ansökningar avvisade av miljödomstolarna. SVAF förslår att Civilutskottets betänkande 2017/18 CU31 rörande äldre rättigheter implementeras som författning.

Sverige ska till 2026-02-21 implementera EU:s Förnybart direktiv (RED III) med accelerationsområden för förnybar energi fullt ut. Redan till 2024-07-01 måste medlemsstaterna författningsreglera att vid tillståndsprövningar ska presumeras att planering, byggande och drift av anläggningar för förnybar energi har ett ”allt överskuggande allmänintresse”. SVAF föreslår därför att detta direktiv inarbetas i författningstexterna, för att bli gällande vid omprövningen av vattenkraftverk.

SVAF styrelse är väl insatt i vilka förändringar av författningar och vattenförvaltning som behöver göras för att få till en fungerande och avvägd omprövning. SVAF står även framgent till förfogande för att medverka till en fungerande omprövning.

Svensk Vattenkraftförening

Gustaf Hellström (ordförande)
gustaf.hellström@svenskvattenkraft.se