Cecilia Widegren (M): Släpp på regelverket och låt vattenkraften flöda

Det finns ett välkänt talesätt som gör sig påmint när man ser till den situation som många anrika småskaliga vattenkraftanläggningar just nu befinner sig i: Man inte ska låta det bästa vara det godas fiende, skriver Cecilia Widegren, riksdagsledamot för M i Skaraborg som arbetat mycket för småskalig vattenkraft, i en debattartikel.

“När flera länsstyrelser nu vill ompröva miljötillstånden för anläggningar – en del av dem finns på platser där man hämtat kraft ur vattnet i flera hundra år – är det med det bästa för ögonen. Sverige är och ska fortsatt ha mycket höga ambitioner på miljöområdet. Men att riskera både klimat- och tillväxtfrämjande verksamhet som sedan länge ingått som en del av natur- och kulturlandskap, blir det tydligt att pappersarbetet angående tillståndsansökningar blir viktigare, än att till exempel ha en kvalitetsmässig god tillsyn. Det goda kommer i andra hand.

Bakgrunden till länsstyrelsers agerande är att de av miljödepartementet 2012 fick extra anslag för att öka tillsynen av bland annat vattenkraften. Syftet med detta var att öka insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag. Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) uppfattning var att tillsynen skulle bedrivas för att åstadkomma miljöförbättrande åtgärder.

Samma myndighet har sedan mot bakgrund av domar i Mark- och miljööverdomstolen sett möjligheten att kräva att äldre vattenkraftverk ska söka nya tillstånd enligt miljöbalken. De drabbade producenterna menar å sin sida att myndigheter frångått den ursprungliga principen om att man ska åstadkomma miljöförbättrande tillsyn.

Det är nu flera problem med myndigheters agerande. Dels agerar man mot vattenkraftsproducenter innan vattenförvaltningens utpekande av kraftigt modifierade vatten är klar. Dels pågår en diskussion kring själva rättsläget för de gamla tillstånd som gäller dessa anläggningar. Inget bör föregripas.

All el- och energiproduktion påverkar vår gemensamma miljö, på olika sätt. Oavsett vilken sorts verksamhet för att producera el vi använder oss av medför denna en större eller mindre påverkan på miljön. Den stora fördelen med vattenkraften är att den inte orsakar utsläpp av växthusgaser.

Vi är i ett läge där ny vattenkraft inte kan komma på fråga utan stora ingrepp i naturen, och många älvar är helt skyddade från vidare utbyggnad. Att i detta läge försvåra och fördyra för befintlig vattenkraft, utan att ens ha alla fakta på bordet och invänta övriga utredningar, är kortsiktigt och riskerar välfungerande verksamheter med både långa traditioner och miljövänligare energikälla. Med anledning av detta har jag motionerat i Sveriges Riksdag om behov av nödvändiga förändringar.”

Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot Skaraborg

http://www.lantbruk.com/debatt/slapp-pa-regelverket-och-lat-vattenkraften-floda