Energi i den antagna budgeten

Höjningen av skatten på biodiesel, kommer att genomföras. Här är den nya regeringen och Alliansen ense om att skatten måste införas för att svara upp mot EU:s statsstödsregler.
Följande förslag på energiområdet ingår i alliansens budget och kommer nu att genomföras:

 • en kontrollstation för klimat- och energipolitiken 2015 för att analysera hur
  energisystemet utvecklats i förhållande till de målsättningar som satts upp till
  2020
 • sänkt skatt för egenproducerad förnybar el
 • effektivisering av tillståndsprocessen för att ansluta en ny kund till elnätet
 • fortsatt arbete med att främja svensk miljöteknikexport.
 • att de förnybara drivmedlen ges fortsatt långsiktiga och goda förutsättningar och
 • att drivmedel med stor klimatnytta särskilt premieras genom att skattebefria
  andra generationens biodiesel HVO.
 • ett system där mer miljöanpassade fordon premieras vid inköpstillfället genom
  en bonus, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre fordonsskatt, ett så kallat Bonus-Malus-system.
 • att supermiljöbilspremien förlängs och förstärks i avvaktan på att ett BonusMalus-system
  träder i kraft.
 • höjd fordonsskatt genom att höja koldioxidbeloppet.
 • ett statligt stöd till utbyggnad av laddstolpar för elbilar.