Föreningens yttrande över remiss gällande vägledning för förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt

Föreningen lämnar ett stort antal synpunkter på förslaget till vägledning, där vi genomgående underkänner förslaget.

Detta är ännu ett försök från HaV:s sida att använda EU:s vattendirektiv och CIS-dokument på ett sätt som aldrig varit avsikten och som går stick i stäv med riksdagens och regeringens upprepade beslut om att fullt ut nyttja EU-rättens möjligheter till att avväga olika samhällsintressen av att använda vatten mot varandra. Den grundläggande mekanismen för detta är just det förslaget behandlar, att förklara vattenförekomster som kraftigt modifierade vatten.

Med tanke på att den svenska vattenförvaltningens hittillsvarande arbete lett till att enbart 2,9 % av vattenförekomsterna KMV-klassats pga vattenkraft mot t ex Norge 10,5 % behövs verkligen en ny vägledning som sätter stopp för (vatten)myndigheternas extremistiska utsvävningar. Det nu föreliggande förslaget går dock i rakt motsatt riktning. Det kan inte betecknas som annat än en ren skandal.

Läs yttrandet här!