Omprövningen av miljötillstånd för vattenkraften pausas

Ingen har väl kunnat missa att i Tidöavtalet och regeringsförklaringen sägs att “Omprövningen av miljötillstånd för vattenkraften pausas”. Detta är vad SVAF arbetat för, nu gäller det att pausen utnyttjas till de grundliga revideringar av regelverk och myndighetsstruktur som krävs. 

Ingen som de senaste åren läst tillkännagivanden och motioner i riksdagen kan vara förvånad över pausen. Regeringen är orolig över konsekvenserna för elförsörjningen och för vad som kan hända med den småskaliga vattenkraften. I detta dokument lägger SVAF fram de förändringar som vi anser nödvändiga för att Sveriges vattendrag ska få en bättre miljö inom ramen för EU-rätten men utan att befintliga verksamheter (som inte bara är vattenkraftverk) ska rivas ut eller vingklippas så att bara nedläggning återstår. Att det är många och långtgående förändringar som krävs beror på att de vattenförvaltande myndigheterna inte skytt några medel för att komma åt vattenkraften.

SVAF-dokumentet är tio sidor och tar en stund att läsa och begrunda. Här gör vi ett försök att i sju punkter sammanfatta vad vi ser som viktigast. Men nöj dig inte med att läsa bara detta!

  1. Vattenförvaltningen har saboterat omprövningsprocessen genom sin extrema tolkning och tillämpning, som inte har stöd i EU- eller svensk rätt och som strider mot riksdagens och regeringens beslut.
  2. Pausen måste användas till radikala förändringar av både regelverk och myndighetsstruktur, annars riskerar vi både katastrofala följder inom många samhällsviktiga områden och att omprövningarna drar ut i det oändliga.
  3. Det nya regelverket måste beslutas av politikerna och inte myndigheterna, det får inte finnas något utrymme för hur vattenförvaltningen ska tolka och tillämpa de avgörande frågorna. Det är miljöbalken och/eller de två förordningarna om vatten (VFF, FVV) som gäller.
  4. Endera av konnektivitet, hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd är grund för klassificering som Kraftigt Modifierat Vatten. Damm utgör en Väsentlig Ändring av Fysisk Karaktär. Detta är grundbulten i förändringarna av regelverket och ska framgå i miljöbalken och/eller vattenförvaltningsförordningen (VFF).
  5. De äldre rättigheternas rättskraft måste preciseras ännu mer för att myndigheterna inte ska missbruka sitt påstådda tolkningsutrymme. Det ska stå i lag eller förordning.
  6. I den nationella planen (NAP) ska även de mindre vattendragen ha individuella riktvärden för högsta tillåtna produktionsminskning, som ska vara 6,5 %. Egentligen borde riktvärdena handla om önskvärda produktionsökningar. De som inte accepterades i NAP ska få en ny möjlighet att ansöka.
  7. Nedläggning av berörda delar av Havs- och vattenmyndigheten och hela de fem regionala vattenmyndigheterna. Länsstyrelserna organiseras om så att alla kompetenser (beredskap, energi, kultur, landsbygd, miljö m fl) ingår i den enhet som ansvarar för länsstyrelsens medverkan i omprövningsprocessen.

Vad göra i pausen

Thomas Sandberg, professor em (072-7318650)
Alsterkraft AB
Skivlingsvägen 4         Alstervägen 15
SE 756 45 Uppsala     380 44 Alsterbro
+46 (0)18 300364       0481-50002
thomas.sandberg@alsterkraft.se