Ingemar Nilsson, S, vill se energiproduktion som en enhet och utredningar med bred förankring

Socialdemokraternas Ingemar Nilsson har en annan infallsvinkel på SVAF:s frågor, och betonar att vattenkraft, vare sig små- eller storskalig, inte kan tas ur sitt sammanhang:

– Alliansregeringens sätt att hantera energi- och miljöfrågorna har skapat splittring och ”snuttifiering”. Istället för att se energiproduktionen som en enhet byggd på samverkande kraftslag behandlas vare kraftslag eller fråga för sig i enmansutredningar, etc. vars resultat saknar den traditionella breda förankringen som så länge varit utmärkande för svenskt utredningsarbete.

Ingemar Nilsson konstaterar att exempelvis Vattenverksamhetsutredningen och Miljömålsberedningen skapat fler frågeställningar än de givit svar på:

– Och sedan tillsätts en ny enmansutredning för att ta tag i en ny delfråga och så kan utredandet fortsätta, skiljelinjerna breddas och osäkerheten förstärkas.

–  Min uppfattning är att vi måste se på frågorna mycket bredare både sett till säkerheten i energiförsörjningen, hänsynen till miljön och i fråga om politiska beslut. Vi socialdemokrater har länge efterfrågat en uppgörelse över blockgränserna för att skapa en långsiktigt hållbar energi- och miljöpolitik som stärker samhällsutvecklingen i hela landet.