Partierna om småskalig vattenkraft: Socialdemokraterna

  • Hur ser ditt parti på småskalig vattenkraft?

 

Svar: Vattenkraften är en kraftkälla med stor potential och behöver effektiviseras i samband med utbyggnaden av förnybara energikällor. Vattenkraften utgör baskraften i den svenska elproduktionen, men storskalig vattenkraft används också som reglerkraft för andra energislag då energibehovet hos hushåll och företag varierar under olika tidsperioder. Vattenkraftens roll som viktig reglerkraft kommer att öka i takt med utbyggnaden av förnybar intermittent elproduktion. Modern teknik kan öppna nya möjligheter för energiutvinning utan att miljövärden går förlorade. I det sammanhanget kan småskalig vattenkraft vara ett viktigt tillskott för utbyggnaden av den förnybara energin.

  • Hav- och vattenmyndigheten, vattendistrikten och länsstyrelserna har fått kritik från många håll – inte minst i miljömålsberedningens delbetänkande från juni i år – för sätten att tolka och implementera vattendirektivet. Kommer ditt parti att se till att myndigheterna tar omtag och gör rätt?

Svar: Ja, vi ser allvarligt på denna kritik och anser att vi måste se över hur vi tolkar miljökvalitetsnormerna i vattendirektivet. Vi vill dock avvakta remissbehandlingen av vattenverksamhetsutredningen och sedan arbeta vidare med denna fråga i ett sammanhang.

  • Länsstyrelserna har redan nu genom att besluta om långa, mycket kostsamma tillståndsprocesser lagt grunden för att många småskaliga vattenkraftverk kommer att tvingas stänga senast årsskiftet 2015/2016. Kommer ditt parti att kräva att tillståndsprocessen för befintliga, ofta historiska, anläggningar förenklas så att pengar istället läggs på verksamma åtgärder på lämpliga ställen i vattendragen för att bevara lokal näringsverksamhet, kulturmiljö och lokal elproduktion?

Svar: Ja, vi eftersträvar enkla processer. Det är en viktig utgångspunkt när vi ska klara att följa EU:s vattendirektiv och samtidigt värna elproduktionen den förnybara i vattenkraften.