Partierna om småskalig vattenkraft: MP

Fråga: Hur ser ditt parti på småskalig vattenkraft?

Svar: Småskalig vattenkraft har flera positiva sidor. Förnybar. Decentraliserad elproduktion. På sina håll kulturhistoria.
Den kan också få negativa konsekvenser för biologisk mångfald i våra rinnande vattendrag. Den mångfalden är generellt eftersatt i Sverige, Levande sjöar och vattendrag är ett av de 14 (av totalt 16) miljömålen som vi inte klarar med nuvarande politik. Produktionstillskottet från nytt vattenkraft kan inte sägas generellt uppväga de negativa effekterna. Därför har MP drivit att småskalig vattenkraft inte ska få stöd genom certifikatssystemet.

Fråga:  Hav- och vattenmyndigheten, vattendistrikten och länsstyrelserna har fått kritik från många håll – inte minst i miljömålsberedningens delbetänkande från juni i år – för sätten att tolka och implementera vattendirektivet. Kommer ditt parti att se till att myndigheterna tar omtag och gör rätt?

Svar: Den kritik Sverige fått från EU-kommissionen för vårt genomförande av vattendirektivet, främst i form av svaga åtgärdsprogram, stora mängder undantag i förvaltningsplanerna samt snäv tillämpning av principen om kostnadstäckning inom prissättningspolitiken, behöver tas på stort allvar. Det är dock inte bara en myndighetsfråga, utan kräver också politiska beslut.

Fråga: Länsstyrelserna har redan nu genom att besluta om långa, mycket kostsamma tillståndsprocesser lagt grunden för att många småskaliga vattenkraftverk kommer att tvingas stänga senast årsskiftet 2015/2016. Kommer ditt parti att kräva att tillståndsprocessen för befintliga, ofta historiska, anläggningar förenklas så att pengar istället läggs på verksamma åtgärder på lämpliga ställen i vattendragen för att bevara lokal näringsverksamhet, kulturmiljö och lokal elproduktion?

Svar: För många verksamheter har körts med föråldrade miljötillstånd. Vårt system för att uppgradera tillstånd har inte fungerat. Förenklingar får inte gå ut över miljövärden. Det är inte sällan verksamhetsutövarnas krav och agerande som gör processen krångligare. Vi är i grunden positiva till Vattenverksamhetsutredningens förslag till förenklingar