Remissvar på vattenmyndigheternas samrådsdokument 1

I sitt remissvar kritiserar SVAF skarpt vattenmyndigheternas samrådsdokumentet “Arbetsprogram med tidtabell och Översikt över väsentliga frågor”, bl. a. för att det saknar stöd i EU-rätten.

Läs sammanfattningen och/eller hela remissvaret.