Rolf Strömberg, nestor i vattenrätt: Äldre tillstånd och hävd gäller

Urminnes hävd och gamla privilegiebrev gäller alltjämt som tillstånd för vattenkraftverk. Rolf Strömberg, nestorn bland de sakkunniga i svensk vatten- och miljörätt, reder ut begreppen i en intervju i DI Agenda Energi.

Mycket kring vattenrätten förbisågs  när miljöbalken infördes, säger Rolf Strömberg till DI Agenda Energi:

Lagrådet kritiserade också brådskan, som medförde många slarvfel, stora och små, enligt Rolf Strömberg.

”Ett sådant var att man bland övergångsbestämmelserna inte föreslog någon regel om likställighet av vissa äldre rättigheter med tillstånd enligt miljöbalken. Om avsikten varit att införa en ny ordning, skulle frågan på grund av dess dignitet absolut ha diskuterats i utredningen och också ha motiverats i betänkandet med förslag till övergångsbestämmelser, men det skedde inte. I propositionen berördes frågan inte heller.”

Det här beskrev Rolf Strömberg också i den av honom författade Miljöbalkskommentaren. Det fanns enligt honom ingen avsikt att ändra rättsläget. Därför kan de tre avgörandena (MÖD 2012:26 – 28) i Mark- och miljööverdomstolen inte ha något prejudikatvärde, på det sätt som hävdas av Havs- och vattenmyndighetens ”tillsynsvägledning” för vattenärenden.

Det ska dessutom noteras, säger Rolf Strömberg, att dessa tre fall alla handlar om privilegiebrev, inte om urminnes hävd.

Den aktuella Vattenverksamhetsutredningen har i sitt betänkande (SOU 2013:69) biträtt Rolf Strömbergs uppfattning i frågan och föreslagit ett återinförande av rättskraftsregeln. Det kan nämnas att den särskilde utredaren är samme person (Henrik Löv), som var ordförande i Mark- och miljööverdomstolen i de tre kritiserade avgörandena.

http://www.di.se/agenda/energi/