Svenska miljöregler kan bryta mot internationell rätt

SVENSKT NÄRINGSLIV MILJÖRÄTT: Regeringens förslag om att alla vattenverksamheter måste söka om sina miljötillstånd har mött kritik från flera håll. Rafael De los Reyes Aragon, juris doktor, betonar att förslaget kan bryta mot internationell rätt.

Vattenverksamhetsutredningens förslag om att alla företag måste söka om sina miljötillstånd har mött kraftig kritik. Det kan leda till allvarliga konsekvenser för företagen, miljön och samhället. Det framkom under ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.

Men inte nog med att utredningens förslag möter kritik i Sverige. Rafael De los Reyes Aragon, som är juris doktor och som verkat en tid vid advokatfirman Foyen i Stockholm har analyserat betänkandet från ett internationellt perspektiv. Han anser att förslagen kan strida mot principerna om äganderätten som stadgas i folkrätten. Dessutom kan de krocka med EU-mål om förnybara energikällor och direktiv om vattenverksamheter, menar han.

– Sverige har förpliktelser att följa regler även utanför landets gränser. Till exempel är Sverige skyldigt att jobba för att nå målen om mer förnybara källor, även om det inte är specificerat i direktivet hur de ska nå målet. Betänkandet kan nog tolkas gå emot det målet, säger han.

Förslaget att alla vattenverksamheter ska ompröva sina tillstånd är åtföljd av en uppenbar risk att många anläggningar och verksamheter kan tvingas lägga ned. Det kan bryta mot rätten att äga. Ingen får berövas sina ägodelar, om det inte finns ett starkt samhällsintresse och det får inte ske utan rimlig ersättning, betonar Rafael De los Reyes Aragon.

– För det första är det tveksamt om det finns ett sådant samhällsintresse. För att nå ett mål som står i konflikt med ett annat intresse (ägande) måste viss försiktighet råda. Ett sådant ingrepp måste ske på det minst skadliga sättet för de berörda. Det är tveksamt om det är uppfyllt.

Sedan handlar det om ersättningsfrågan för de drabbade verksamheterna.

– Verksamheter som blir av med sitt tillstånd har rätt till rimlig ersättning. Det kan handla om stora pengar. Dels handlar det om investeringar som redan har satts i rullning, dels om ersättning för förluster och återhämtning. Dessa saker är inte uppfyllda i förslaget, säger han.

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/miljoratt/svenska-miljoregler-kan-bryta-mot-internationell-ratt_589996.html