Vattenkraftbranschen erbjuder miljöfond – om politikerna gör sin del

Resultatet av mer än ett års diskussioner, dels inom den s.k. högnivågruppen där Vattenfall, Statskraft, E.On, Fortum, Tekniska Verken i Linköping, Skellefteå Kraft, SVAF och miljöorganisationerna ingått, men också inom Svensk Energis arbetsgrupp Vattenkraft (där Gunvor Axelsson är adjungerad) och styrelse är beslutet att stötta verksamhetsutövare som åläggs åtgärder genom bildandet av en branschfond. Allt under förutsättning av politiken och myndigheterna uppfyller ett antal grundläggande krav.

Diskussionerna ledda av generaldirektörerna Erik Brandsma, Energimyndigheten och Björn Risinger, tidigare HaV, numera Naturvårdsverket, har sammanfattningsvis lett fram till att de båda gör inspel till regeringen om:

 • Nya miljötillstånd för alla, små som stora, under en period på cirka 20 år.

 • Att detta sker genom en (utökad) omprövning av verksamheternas miljövillkor,

 • Att sökanden inte ska betala motparters kostnader,

 • Att det skapas en fond där alla som ansluter sig för hela den tid fonden finns – dryga 20 år – genom att betala in (enl förslaget 0,25 öre per producerad kWh) får ersättning från fonden med 85 procent för kostnader för omlöp, etc.

Svensk Energis arbetsgrupp Vattenkraft har tagit fram följande finansieringsförslag.

Det föreslås att det etableras en miljöfond (Fonden) i avsikt att stödja verksamhetsutövarna kompetensmässigt och ekonomiskt för att dessa skall kunna genomföra  Strategin.

Det förslås vidare att Fonden tillsammans med verksamhetsutövarna och staten delar på de totala kostnaderna för Strategins genomförande enligt  principerna:

 • Verksamhetsutövaren betalar alla produktionsförluster upp till 5 % av det totala produktionsvärdet och 10-20 % av åtgärder för utrivning eller  fiskväg.
 • Staten betalar produktionsförluster över 5 % av det totala produktionsvärdet och  80-90 % av utrivningskostnad.
 • Fonden betalar 80-90 % av åtgärdskostnader för  fiskvägar
Följande ramar för Fondens finansieringsåtagande skall  gälla.

 • Det skall finnas en självrisk för verksamhetsutövaren. En begränsningsregel skall skydda verksamhetsutövaren från ekonomiskt  obestånd.
 • Det allmänna skall stå för en del av finansieringen.
 • Alla vattenkraftbolag, stora som små, skall delta i  finansieringen.       
 • Den s.k. 5 % – regeln, att staten står för produktionsförluster utöver 5 % av det totala produktionsvärdet, skall vara kvar.
 • Miljöförbättrande åtgärder i alla kraftverkskategorier skall ingå, dvs. även grupperna för de största kraftverken.
 • Endast miljöskador orsakade av vattenkraft skall  omfattas.
 • Både fysiska åtgärder och produktionsförluster  omfattas.
 • Utredningskostnader och övriga kostnader kopplade till den juridiska processen omfattas.

Märk väl att det finns krav på staten (regering och myndigheter) för att detta ska bli verklighet – ställer de inte upp på sina åtaganden blir det inget…

eller som generaldirektörerna skriver:

Förslaget utgår ifrån och är baserad på de tre utgångspunkterna, Strategin, miljöprövning och finansiering. Dessa tre delar är beroende av varandra och en förutsättning för framgångsrik implementering. Om inte exempelvis Strategin ges verkan eller att tillräckliga miljökrav kan ställas faller det föreslagna upplägget kring miljöprövning och finansiering. En förutsättning är också att myndigheter och domstolar ges tillräckligt med medel för att prövningen ska bli effektiv.

Erik Brandsma och Björn Risinger inleder sin skrivelse med följande “programförklaring:

Stockholm 1 december 2015

Ett förslag baserad på dialog med vattenkraftbranschen och intresseorganisationer.

I en konstruktiv dialog har enskilda representanter från vattenkraftbranschen och intresseorganisationer bearbetat och diskuterat ett förslag för prövning av vattenkraftverk och finansiering av miljöförbättrande åtgärder inom ramen för den föreslagna nationella strategin för hållbar vattenkraft. Dokumentet sammanfattar vår syntes av diskussionerna i dialogen. Det är viktigt att påpeka att detta varken är en förhandlad text eller konsensus dokument. Vi är övertygade att om förslaget genomförs tar vi ett viktigt steg mot en mer miljöanpassad vattenkraft i Sverige. Alla frågor har inte kunnat beredas till färdiga lösningar, varför vi bedömer att förslaget behöver bearbetas vidare.

Förslaget är ett inspel i det pågående arbetet inom Regeringskansliet i syfte att förenkla och bidra till en tydlig, effektiv och långsiktig lösning som rör vattenkraften i relation till biologisk mångfald i rinnande vatten. Vi är intresserade och beredda att bistå i det vidare arbetet om så önskas.