Vattenkraftsmotståndarna slår till igen: Sportfiskarna och Älvräddarna överklagar Långforsen

Inom SVAF har vi länge haft anledning att ställa ett antal frågor som vi inte får svar på:

Varför hatar vissa grupper den småskaliga vattenkraften?

Eller är det så att de hatar all vattenkraft, men siktar in sig på den småskaliga därför att det är lättare att ruinera ägarna genom att se till att rättsprocesserna blir så dyra att även den som i slutinstans får ett positivt beslut inte har råd att bygga?

Är det kanske så att vattenkraftsmotståndarna samlas hos tillsynsmyndigheterna och mer moderata krafter ger upp och slutar?

Och: Är det verkligen, sett till vattendirektivetsoch miljömålens målsättningar, viktigare att pengar läggs på  rättsprocesser istället för på verksamma åtgärder på lämpliga ställen i vattendragen för att förbättra miljön, bevara lokal näringsverksamhet och kulturmiljö samt lokal elproduktion?

Det senaste exemplet på detta fundamentala vattenkraftsmotstånd finns att läsa i ett pressmeddelade från motståndarna där de berättar varför de överklagar Jämtkraft nyss erhållna tillstånd att bygga om, bygga fiskväg och öka produktionen vid Långforsen.

Man påstår att det planerade kraftverket bara förväntas producera el motsvarande “ett halvt vindkraftverk” utan att vare sig berätta vilket vindkraftverk, vilken livslängd respektive kraftverk har och vilken effekt det ger. Frågan är om de läst Per Kågesons senaste bok…

De skriver också att ett kraftverk som Långforsen bör rivas ut helt till förmån för natur- och friluftsvärden. Frågan är om Sportfiskarna kan expropriera fiskerätten utan ersättning till ägaren/rättighetsinnehavaren..?

Sportfiskarnas Christina Lindhagen säger att det är uppenbart att forsen har större värden ur natur- fiske- och friluftssynpunkt än vad den har ur energisynpunkt.Hon hävdar också att utan subventioner hade Jämtkraft knappast varit intresserade av att bygga kraftverket och sluta med att kräva att all elproduktion vid Långforsen bör upphöra för gott och dammen rivas ut

Enligt pressmeddelandet är även Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och länsstyrelsen emot att kraftverk med damm – och fiskväg – byggs upp. Om även dessa myndigheter kommer att överklaga framgår inte av pressmeddelandet, men oftast brukar de göra det.

Christer Borg, Älvräddarna tar – som alltid – till brösttoner och anklagar vattenkraftföretag och vattenkraftkommuer för bristande etik och moral: Han hävdar att Långan har samma skydd i miljöbalken som våra nationalälvar och påstår att bortsett de rent juridiska argumenten, har vattenkraftverken också en moralisk dimension och att skyddet finns eftersom vattenkraft alltid påverkar ekosystemen oerhört negativt. Han slutar med att proklamera att det är “både tragiskt och pinsamt” att Jämtkraft och deras ägare, Östersunds kommun, inte inser detta, utan istället låter prestige väga tyngre än etik och moral.

Gunvor Axelsson, ordförande i SVAF