Vi tar tillvara natur- och kulturlandskapet

“Det är i natur- och kulturlandskapet vi alla lever. Det är själva kärnan av det vi kallar hembygd. Hur vi tar tillvara dessa landskap tror vi är avgörande för hur vi trivs och känner oss hemma där vi bor. Därför är natur- och kulturlandskapet ett av hembygdsrörelsens viktigaste verksamhetsområden. Genom att vara med och påverka i sammanhang där landskapet genomgår en förändring kan vi bidra till en positiv och mer hållbar samhällsutveckling”.

Kloka ord från Sveriges Hembygdsförbund som småskalig vattenkraft gärna instämmer med. Att nyttja vattnets naturligt fallande kraft med moderna miljövillkor ger energi utan vare sig utsläpp av klimatstörande gaser eller annat långlivat avfall och levande sjöar och vattendrag.

Kolla länken!