Smålandsposten: Kulturmiljöer riskerar utarmas

Man måste bättre väga in kulturhistoriska hänsyn när man ska pröva lagligheten och tillstånden för äldre vattenanläggningar, menar länsantikvarie Heidi Vassi. Vartorps kvarn är exempel på en anläggning som har stora värden. 10 000 kulturhistoriska anläggningar riskerar att rivas ut när dammar, sågar och kvarnar ska miljöprövas efter dagens krav. Läs hela artikeln här!

Tillståndsgivning för småskalig vattenkraft

EU-domen om Schwarze Sulm, Österrike har nått Riksdagen. Interpellationsdebatt 28 juni 2016 Interpellation 2015/16:720 Tillståndsgivning för småskalig vattenkraft av Sten Bergheden (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) EU-domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Nyligen gav domstolen utslag i frågan om tillståndsgivningen för ett småskaligt vattenkraftverk … Läs mer

Smålandsposten: Rädda vattenkraften

Smålandsposten tar på ledarplats upp den småskaliga vattenkraften situation. Länsstyrelsernas miljökrav riskerar att ruinera människors privatekonomi och kulturmiljöer. Reglerna för den småskaliga vattenkraften måste förenklas. Att samma personer som för tio år sedan gavs statligt investeringsstöd för att uppmuntras att investera i småskalig energi nu riskerar hela sin privatekonomi är ett sorgligt öde. Läs vidare … Läs mer

Lagligförklaring med villkor för drift – ja!

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt lagligförklarar Fagerdala kraftverk med tillhörande anläggningsdelar (dammbyggnad, tilloppskanal, intag, maskinstation och utloppskanal) på Fagerdala 1:8 i Markaryds kommun och ger tillstånd för vattenverksamhet förenat med nio villkor.

Läs mer

Vägledning för KMV, HaV 2016

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fastställt en vägledning för kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft. Under vissa förutsättningar får en vattenförekomst förklaras som kraftigt modifierad ytvattenförekomst (KMV). Det innebär att vattenförekomsten inte kan nå god ekologisk status utan istället ska uppnå god ekologisk potential. Förekomsten av vattenkraft med vattenlagring och vattenreglering kan vara skäl … Läs mer

Bra möte med Miljö- och Energidepartementets delegation

Vår medlem Mälarenergi Vattenkraft med vår styrelseledamot Johan Lind hade den 24 maj en dag för diskussioner och kunskapshöjning när det gäller förutsättningar för vattenkraften idag. Fokus låg på kraven kring miljöanpassning, lagstiftning och ekonomiska förhållanden. Dagen inleddes vid Västerkvarns kraftverk där den nya stationen och de miljöanpassningar som genomförts visades. Syftet var att redogöra för de möjligheter … Läs mer

Växjö kommun: Beslut om strategi för kommunens vattenkraftverk och dammar

Växjö kommun Den 27 april 2015, fattade tekniska nämnden beslut om att föreslå att kommunfullmäktige antar förslaget till åtgärdsstrategi för kommunens vattenkraftverk och dammar. Växjö kommun äger fyra vattenkraftverk och ett tiotal dammar som är av betydelse för miljö- och vattenförhållandena i flera av kommunens mest betydelsefulla sjöar och vattendrag. Bakgrunden till åtgärdsstrategin är ny kunskap … Läs mer