Kulturmiljöer vid vattendrag

Riksantikvarieämbetet belyser framgångsfaktorer och problem för att beakta kulturmiljöer i anslutning till vattenvårdsåtgärder och sammanfattar i en rapport bland annat: Vidare har det framkommit att miljöbalkens möjlighet för kulturmiljöhänsyn är underutnyttjad, att det finns brister i samråds- och beslutsunderlag som är till nackdel för beaktandet och bevarandet av kulturmiljöer. Ta del av rapporten här.

Smålandsposten: Kulturmiljöer riskerar utarmas

Man måste bättre väga in kulturhistoriska hänsyn när man ska pröva lagligheten och tillstånden för äldre vattenanläggningar, menar länsantikvarie Heidi Vassi. Vartorps kvarn är exempel på en anläggning som har stora värden. 10 000 kulturhistoriska anläggningar riskerar att rivas ut när dammar, sågar och kvarnar ska miljöprövas efter dagens krav. Läs hela artikeln här!

Tillståndsgivning för småskalig vattenkraft

EU-domen om Schwarze Sulm, Österrike har nått Riksdagen. Interpellationsdebatt 28 juni 2016 Interpellation 2015/16:720 Tillståndsgivning för småskalig vattenkraft av Sten Bergheden (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) EU-domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Nyligen gav domstolen utslag i frågan om tillståndsgivningen för ett småskaligt vattenkraftverk … Läs mer

Smålandsposten: Rädda vattenkraften

Smålandsposten tar på ledarplats upp den småskaliga vattenkraften situation. Länsstyrelsernas miljökrav riskerar att ruinera människors privatekonomi och kulturmiljöer. Reglerna för den småskaliga vattenkraften måste förenklas. Att samma personer som för tio år sedan gavs statligt investeringsstöd för att uppmuntras att investera i småskalig energi nu riskerar hela sin privatekonomi är ett sorgligt öde. Läs vidare … Läs mer

Lagligförklaring med villkor för drift – ja!

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt lagligförklarar Fagerdala kraftverk med tillhörande anläggningsdelar (dammbyggnad, tilloppskanal, intag, maskinstation och utloppskanal) på Fagerdala 1:8 i Markaryds kommun och ger tillstånd för vattenverksamhet förenat med nio villkor.

Läs mer

Vägledning för KMV, HaV 2016

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fastställt en vägledning för kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft. Under vissa förutsättningar får en vattenförekomst förklaras som kraftigt modifierad ytvattenförekomst (KMV). Det innebär att vattenförekomsten inte kan nå god ekologisk status utan istället ska uppnå god ekologisk potential. Förekomsten av vattenkraft med vattenlagring och vattenreglering kan vara skäl … Läs mer