Välkomna till Svensk Vattenkraftförening & en naturnära framtidsenergi med tradition

I Sverige finns ca 2 000 småskaliga vattenkraftverk i drift (max 10 MW), dessa producerar ca 4,3 TWh/år, vilket motsvarar 860 000 hushålls elförbrukning/år (ca 5 000 kWh/år). En siffra som kan fördubblas utan att ändra vattenhushållningen. Lika många kraftverk är tagna ur drift men skulle kunna återstartas. Merparten av de småskaliga vattenkraftverken är så kallade strömkraftverk, som inte hindrar variationer i flödet.


DET HÄNDER


Välkommen till medlemsmöte med extra stämma i Karlstad

Kallelse till Svensk Vattenkraftförenings extra föreningsstämma 20161022 kl 10:00 på Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22 i Karlstad. Registrering och fika från kl 09:30.

1 Val av stämmoordförande

2 Fastställande av röstlängd

3 Val av sekreterare och två justeringspersoner tillika rösträknare

4 Fråga om stämman är behörigt utlyst

5 Förslag, diskussion och beslut om justering av stadgarna

6 Information om framtaget policydokument, uppvaktning, dialogmöte m.m.

7 Stämman avslutas

Välkommen till Karlstad! För planering av fika och lunch vill vi ha din anmälan om deltagande senast 20161014 till info@svenskvattenkraft.se eller

Svensk Vattenkraftförening
Kvarnvägen 2
311 64 VESSIGEBRO

0346 200 01

Per Eliasson
ordförande

 


Boka den 18 november 2016!

Så gick det! Vägen framåt? Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige!

Nu bjuder vi in till slutkonferens för projekten ”Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt” och ”VaKul” i Västerhavets vattendistrikt – elva länsstyrelser i samverkan.
Boka redan nu den 18 november 2016 – en heldag på Historiska museet i Stockholm.
Vi har jobbat med att förbättra tvärsektoriella arbetssätt och med att ta fram kunskapsunderlag för kulturmiljöerna vid vattendragen.  Nu delar vi med oss av slutsatser och erfarenheter från arbetet. Vilka resultat har nåtts? Vad återstår?
Vi vill också få en framåtsyftande diskussion: Hur ska samhället klara målen om bättre vattenkvalitet, en rikare biologisk mångfald och bevarade och levande kulturmiljöer vid vattendragen?

Varmt välkomna!

Coco Dedering  Projektledare för Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Ann-Katrin Larsson  Projektledare för VaKul i Västerhavets vattendistrikt

Uppdaterat program finner du här!

 


Medlemmar: Notera i era kalendrar den 22 oktober Extra föreningsstämma i Karlstad och

den 6 maj Ordinarie föreningsstämma i Jönköping.

 


Elkraft 2017 – konferensen om framtidens energi

Tid: 17-18 maj 2017
Plats: Chalmers Tekniska Högskola

Mer information finner du här.