En utökad elproduktion från småskalig vattenkraft (<10 MW) med målet att uppnå en årsproduktion om 7 TWh.
Målet skall nås genom:
– upprustning och modernisering av befintliga små kraftverk
– upprustning och återstart av nedlagda små kraftverk (finns ca 2.000)
– en varsam utbyggnad av ny småskalig vattenkraft

En förenklad tillståndsprocess
– I första hand vid återstart av nedlagda kraftverk där damm finns.
Tillståndet skall kunna ges på Länsstyrelse- eller kommunal nivå
– För övriga nya kraftverk med effekt under 1,5 MW skall tillståndet kunna
ges på Länsstyrelsenivå

Att den småskaliga vattenkraften ges samma ekonomiska villkor som gäller för utbyggnaden av annan förnybar och utsläppsfri energi som t.ex. vindkraften
– att fastighetsskatten för kraftverken sänks från nuvarande 2,2 % till
0,2 %, d.v.s. jämställs med vindkraften
– att elcertifikatsystemet:

1 i första hand förlängs att gälla efter 2012 för all äldre
certifikatsberättigad vattenkraft

2 i andra hand att det ses över så att elcertifikat efter 2012 kan tilldelas
äldre kraftverk i proportion till upprustningskostnaden om denna
överstiger 10 % av kraftverkets nyanskaffningsvärde

3 kompletteras att beakta olika kostnadsnivåer – främst m.h.t. olika
fallhöjder och nederbördsmängder – genom införande av några olika
”klasser” för certifikatberättigande. Detta blir särskilt viktigt vid en ev.
med Norge gemensam certifikatmarknad, varvid SVAF förutsätter en
även i övrigt likaställd och öppen elmarknad de båda länderna
emellan

4 om det av någon anledning överges ersätts med annat stödsystem,
som ex. vis ”Feed-in Tariffs”, för att bibehålla den småskaliga
vattenkraftens möjlighet att bidra till energi- och klimatmålen

Att ingen omprövning av, eller inskränkning i, meddelade tillstånd eller vattendomar får göras utan:
– att det sker på strikt saklig grund
– att full marknadsmässig kompensation utgår till ägaren av
vattenkraftverket
– att alla kostnader för utredningar mm bekostas av den part som begärt
omprövningen/inskränkningen

Med hänsyn till vattenkraftens stora betydelse för miljö och klimat
– att det görs en modern inventering av den småskaliga vattenkraftens
faktiska potential
– att Näringsdepartementet tillsätter en utredning för utvärdering av
vattenkraftens framtida roll och utveckling inom ramen för beslutad
klimatpolicy:
Där särskilt vattenkraftens miljöpåverkan, både lokalt och klimatmässigt,
utreds.

Att nya beslut om tillstånd/vattendomar har en varaktighet som harmonierar med motsvarande investerings ekonomiska och tekniska livslängd, d.v.s. minst 40 år

Att s.k. uttagsskatt inte skall tas ut hos ägarna av kooperativt ägda småskaliga vattenkraftverk