Värna och utveckla den småskaliga vattenkraften

Uttalande antaget vid Årsmötet, lördagen den 6 maj 2017   Regeringen förbereder nya lagförslag som berör alla med vattenverksamhet och vars konsekvenser blir utrivning av dammar och nedläggning av vattenkraft. Samtidigt underkänner ansvariga myndigheter de särskilda rättigheter, som alltid haft rättskraft, vilket får samma effekt. Svensk Vattenkraftförening, SVAF, kräver att regering och riksdag tar fram ett … Läs mer

En av de stora turbinmännen

EVALD HOLMÉN HAR GÅTT UR TIDEN Evald Holmén föddes 1929 i Långaryds socken i sydvästra Småland och gick bort på midsommarafton 2016. Evald var en känd och uppskattad specialist på vattenturbiner och han delade generöst med sig av sina kunskaper. Hans karriär inom turbinbranschen började på NOHAB i Trollhättan i början av 1950-talet. På det … Läs mer

EU-domstolen: Vattenkraft ett allmänintresse som medger undantag

År 2007 gavs tillstånd att bygga ett vattenkraftverk i Schwarze Sulm, Österrike. Detta ogillandes av bl.a. EU-kommissionen som 2014 drog Österrike inför EU-domstolen. Den 4 maj 2016 konstaterade domstolen att: Det ska vidare understrykas att byggnationen av ett sådant vattenkraftverk som det som avses i det omtvistade projektet faktiskt kan omfattas av ett allmänintresse av … Läs mer

Rapport från Seminarium Vattenkraftens Framtid

Den 20 april arrangerade Energimarknaden ett eftermiddagsseminarium med fokus på vattenkraftens framtid i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan, Stockholm med fokus på Politikernas ambitioner när det gäller vattenkraften Vattenmyndigheterna: Våra förslag utifrån EU:s ramdirektiv för vatten och vägen framåt Fortum: Vilka konkreta åtgärder behöver Sverige och övriga nordiska länder göra för att förbättra förutsättningarna för vattenkraften framöver? … Läs mer

Riksdagen antog betänkandet

Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på ett regelverk om tillståndsprocesser för vattenverksamheter som är flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen motion http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201516/CU13/?vote=true Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)   Parti Ja Nej … Läs mer

Hjälmered (M) frågar energiministern om vattenkraften

Lars Hjälmered, riksdagsledamot för moderaterna från Göteborg och medlem i Energikommissionen oroas över regeringens energipolitik och vill fråga statsrådet Ibrahim Baylan följande: Är det statsrådets och regeringens uppfattning att vattenkraften ska hanteras först i Energikommissionen för att sedan följas av eventuella beslut, eller tänker regeringen hantera förslag om vattenkraften ensidigt och vid sidan av Energikommissionen på … Läs mer

Widegren (M) : Avveckling av den småskaliga vattenkraften?

Fråga 2015/16:770 Avveckling av den svenska småskaliga vattenkraften av Cecilia Widegren (M) till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Avveckling-av-den-svenska-smas_H311770/ Länsstyrelserna har under senare år fått extra anslag av Miljödepartementet för att öka tillsynen av bland annat vattenkraft. Det ursprungliga syftet var att öka insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag. HaV, Havs- och … Läs mer